Polityka ochrony danych osobowych obowiązująca w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o.
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 

 1. Administrator Pani/ Pana danych osobowych
   
  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "LUBLIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Betonowa 9, 20-402 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050886, NIP: 9461580419 numer telefonu (+48) 81 532 45 18 adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
 2. Inspektor ochrony danych osobowych
   
  Spółka aktualnie nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych. Jeżeli chciałaby Pani/ Pan skontaktować się ze Spółką w sprawie Polityki ochrony danych osobowych, prosimy o informację na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
 3. W jakich celach przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe?
   
  Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o. (np. umowy sprzedaży produktów) oraz współpracy z kontrahentami na różnych płaszczyznach biznesowych, w tym odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora.
   
  Za Pani/ Pana dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów marketingowych, z wyłączeniem profilowania.
   
  Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. prowadzenia kontaktów i ustaleń technicznych, finansowych, organizacyjnych, tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne, itp.).
   
  Dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
   
  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.
   
 4. Przez jaki okres będą przechowywane Pani/ Pana dane osobowe?
   
  W odniesieniu do umów zawartych ze Spółką, Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
   
  Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/ Pana zgody na takie przetwarzanie.
   
  Dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   
  Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności.
   
 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?
   
  W odniesieniu do umów zawartych z Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o. Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
   
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
   
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
   
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych może tez być art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora - np. w przypadku odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora.
   
 6. Wymóg podania danych
   
  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
   
  Podanie danych osobowych w celach współpracy z kontrahentami na różnych płaszczyznach biznesowych jest dobrowolne lecz może być niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 powyżej.
   
 7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/ Pana dane osobowe?
   
  Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem
  i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
   
  Pani/ Pana dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
   
 8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
   
  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
   
 9. Jakie są Pani/ Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
   
  Przysługują Pani/ Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/ Pana danych osobowych:
   
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/ Pana danych osobowych;
    
  2. sprostowania danych osobowych;
    
  3. usunięcia danych osobowych;
    
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    
  6. przenoszenia danych;
    
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    


Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 20-402 Lublin ul. Betonowa 9 | NIP 946-15-80-419 | REGON 430753703

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050886. Kapitał zakładowy 2 761 200 zł.

tel. centrala: +48 81 532 70 71, +48 81 532 45 18 | fax: +48 81 532 74 30

tel. dział sprzedaży: +48 504 040 061

tel. plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063